Podstawa programowa
195 Zakres rozszerzony 105 Zakres podstawowy i rozszerzony 87 Zakres podstawowy 46 Branżowa szkoła II stopnia, absolwenci dotychczasowego gimnazjum 42 Klasy V-VIII 31 Klasy VII i VIII 27 Klasy IV-VI 14 Język obcy nowożytny - PP wersja II.1 14 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi - PP wersja II.2 (II etap, klasy VII i VIII)) 14 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (III etap, kontynuacja, zakres podstawowy) - III.1.P 14 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (III etap, kontynuacja, zakres rozszerzony) - III.1.R 14 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (III etap, kontynuacja) - III.2 14 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (III etap, od podstaw) - III.2.0 14 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS1.0 14 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1 14 Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2 14 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego od podstaw w BS1) - III.BS2.0 14 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1 14 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2 14 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ 13 Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących 13 Język obcy nowożytny - poziom IV.1 - dla kontynuujących naukę 9 Klasa IV 4 Klasy V i VI 3 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap, oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII) 1 Klasy IV-VIII 1 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap , oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII)
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZII-WF-2.2-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Wersje: 2.2
E3-LO-WDZR-2.2-ZPOD-I Rodzina. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPOD] Zakres podstawowy, Wersje: 2.2
E3-LO-HIST-2.2-ZROZ-I Historia jako nauka. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2
E1-POCZ-EMUZ-2.0-1 Osiągnięcia w zakresie słuchania muzyki. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-I Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E2-PODST-JOB-2.0-PPII1DJ-I W zakresie wymagań szczegółowych określonych w dziale I–VIII: uczeń spełnia wymagania określone w podstawie programowej II.1.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [PPII1DJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap, oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII), Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JMNIEJ-2.0-KLIVVI-I Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Zakres: [KLIVVI] Klasy IV-VI, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-JKASZ-2.0-I Osiągnięcia w zakresie znajomości środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących obszarów tematycznych:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JKASZ-2.0-I Poznawanie kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz rozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1, 2.0
E2-PODST-BIOL-2.0-I Organizacja i chemizm życia. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0.1, 2.0