Podstawa programowa
1 Technik analityk 1 Technik geodeta 1 Technik geolog 1 Technik budownictwa 1 Technik budownictwa wodnego 1 Technik inżynierii środowiska i melioracji 1 Technik renowacji elementów architektury 1 Technik budowy dróg 1 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 1 Technik inżynierii sanitarnej 1 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 1 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 1 Technik elektryk 1 Technik energetyk 1 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 1 Technik elektronik 1 Technik mechatronik 1 Technik elektroniki i informatyki medycznej 1 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 1 Technik mechanik 1 Technik pojazdów samochodowych 1 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 1 Technik papiernictwa 1 Technik technologii chemicznej 1 Technik górnictwa odkrywkowego 1 Technik górnictwa otworowego 1 Technik górnictwa podziemnego 1 Technik hutnik 1 Technik odlewnik 1 Technik przeróbki kopalin stałych 1 Technik wiertnik 1 Technik automatyk 1 Technik garbarz 1 Technik gazownictwa 1 Technik obuwnik 1 Technik pożarnictwa 1 Technik technologii drewna 1 Technik technologii szkła 1 Technik technologii wyrobów skórzanych 1 Technik transportu drogowego 1 Technik transportu kolejowego 1 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 1 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 1 Technik włókiennik 1 Stroiciel fortepianów i pianin 1 Technik budowy fortepianów i pianin 1 Technik procesów drukowania 1 Technik procesów introligatorskich 1 Technik urządzeń dźwigowych 1 Technik przemysłu mody 1 Technik budowy jednostek pływających 1 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 1 Technik ceramik 1 Technik architektury krajobrazu 1 Technik hodowca koni 1 Technik ogrodnik 1 Technik pszczelarz 1 Technik rolnik 1 Technik rybactwa śródlądowego 1 Technik leśnik 1 Technik przetwórstwa mleczarskiego 1 Technik technologii żywności 1 Technik mechanik okrętowy 1 Technik nawigator morski 1 Technik rybołówstwa morskiego 1 Technik żeglugi śródlądowej 1 Technik awionik 1 Technik mechanik lotniczy 1 Technik lotniskowych służb operacyjnych 1 Technik elektroradiolog 1 Technik sterylizacji medycznej 1 Technik farmaceutyczny 1 Protetyk słuchu 1 Technik dentystyczny 1 Technik ortopeda 1 Technik weterynarii 1 Asystentka stomatologiczna 1 Higienistka stomatologiczna 1 Technik optyk 1 Technik masażysta 1 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1 Technik ochrony środowiska 1 Opiekunka dziecięca 1 Ortoptystka 1 Terapeuta zajęciowy 1 Technik agrobiznesu 1 Technik ekonomista 1 Technik eksploatacji portów i terminali 1 Technik logistyk 1 Technik spedytor 1 Technik organizacji reklamy 1 Technik administracji 1 Asystent osoby niepełnosprawnej 1 Opiekun osoby starszej 1 Opiekun w domu pomocy społecznej 1 Opiekunka środowiskowa 1 Technik fotografii i multimediów 1 Florysta 1 Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 1 Technik teleinformatyk 1 Technik informatyk 1 Technik tyfloinformatyk 1 Technik realizacji dźwięku 1 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 1 Technik telekomunikacji 1 Technik prac biurowych 1 Technik usług pocztowych i finansowych 1 Technik obsługi turystycznej 1 Technik hotelarstwa 1 Technik rachunkowości 1 Technik archiwista 1 Kelner 1 Technik usług fryzjerskich 1 Technik usług kosmetycznych 1 Technik turystyki wiejskiej 1 Technik handlowiec 1 Technik księgarstwa 1 Opiekun medyczny 1 Technik ochrony fizycznej osób i mienia
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-OMZ-2.1-OMZ Organizacja pracy małych zespołów
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1