USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
7 Technik ogrodnik 7 Ogrodnik 5 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 5 Technik architektury krajobrazu 5 Technik hodowca koni 5 Technik pszczelarz 5 Technik rolnik 5 Technik rybactwa śródlądowego 5 Technik leśnik 5 Technik weterynarii 5 Technik agrobiznesu 5 Jeździec 5 Pszczelarz 5 Rolnik 5 Rybak śródlądowy 5 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 5 Operator maszyn leśnych 4 Technik analityk 4 Technik geodeta 4 Technik geolog 4 Technik budownictwa 4 Technik budownictwa wodnego 4 Technik inżynierii środowiska i melioracji 4 Technik renowacji elementów architektury 4 Technik budowy dróg 4 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 4 Technik inżynierii sanitarnej 4 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 4 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 4 Technik elektryk 4 Technik energetyk 4 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 4 Technik elektronik 4 Technik mechatronik 4 Technik elektroniki i informatyki medycznej 4 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 4 Technik mechanik 4 Technik pojazdów samochodowych 4 Technik papiernictwa 4 Technik technologii chemicznej 4 Technik górnictwa odkrywkowego 4 Technik górnictwa otworowego 4 Technik górnictwa podziemnego 4 Technik hutnik 4 Technik odlewnik 4 Technik przeróbki kopalin stałych 4 Technik wiertnik 4 Technik automatyk 4 Technik garbarz 4 Technik gazownictwa 4 Technik obuwnik 4 Technik pożarnictwa 4 Technik technologii drewna 4 Technik technologii szkła 4 Technik technologii wyrobów skórzanych 4 Technik transportu drogowego 4 Technik transportu kolejowego 4 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 4 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 4 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 4 Technik włókiennik 4 Stroiciel fortepianów i pianin 4 Technik budowy fortepianów i pianin 4 Technik procesów drukowania 4 Technik procesów introligatorskich 4 Technik urządzeń dźwigowych 4 Technik przemysłu mody 4 Technik budowy jednostek pływających 4 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 4 Technik ceramik 4 Technik przetwórstwa mleczarskiego 4 Technik technologii żywności 4 Technik mechanik okrętowy 4 Technik nawigator morski 4 Technik rybołówstwa morskiego 4 Technik żeglugi śródlądowej 4 Technik awionik 4 Technik mechanik lotniczy 4 Technik lotniskowych służb operacyjnych 4 Technik elektroradiolog 4 Technik sterylizacji medycznej 4 Technik farmaceutyczny 4 Protetyk słuchu 4 Technik dentystyczny 4 Technik ortopeda 4 Asystentka stomatologiczna 4 Higienistka stomatologiczna 4 Technik optyk 4 Technik masażysta 4 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 4 Technik ochrony środowiska 4 Opiekunka dziecięca 4 Ortoptystka 4 Terapeuta zajęciowy 4 Technik ekonomista 4 Technik eksploatacji portów i terminali 4 Technik logistyk 4 Technik spedytor 4 Technik organizacji reklamy 4 Technik administracji 4 Asystent osoby niepełnosprawnej 4 Opiekun osoby starszej 4 Opiekun w domu pomocy społecznej 4 Opiekunka środowiskowa 4 Fotograf 4 Technik fotografii i multimediów 4 Florysta 4 Technik żywienia i usług gastronomicznych 4 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 4 Technik teleinformatyk 4 Technik informatyk 4 Technik tyfloinformatyk 4 Technik realizacji dźwięku 4 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 4 Technik telekomunikacji 4 Technik prac biurowych 4 Technik usług pocztowych i finansowych 4 Technik obsługi turystycznej 4 Technik hotelarstwa 4 Technik rachunkowości 4 Magazynier-logistyk 4 Technik archiwista 4 Kucharz 4 Kelner 4 Fryzjer 4 Technik usług fryzjerskich 4 Technik usług kosmetycznych 4 Technik turystyki wiejskiej 4 Sprzedawca 4 Technik handlowiec 4 Technik księgarstwa 4 Opiekun medyczny 4 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 4 Monter konstrukcji budowlanych 4 Zdun 4 Murarz-tynkarz 4 Kamieniarz 4 Betoniarz-zbrojarz 4 Cieśla 4 Szkutnik 4 Monter nawierzchni kolejowej 4 Monter budownictwa wodnego 4 Dekarz 4 Monter izolacji budowlanych 4 Monter izolacji przemysłowych 4 Monter systemów rurociągowych 4 Monter sieci i instalacji sanitarnych 4 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 4 Monter stolarki budowlanej 4 Lakiernik 4 Kominiarz 4 Modelarz odlewniczy 4 Blacharz 4 Blacharz izolacji przemysłowych 4 Blacharz samochodowy 4 Monter kadłubów jednostek pływających 4 Kowal 4 Ślusarz 4 Operator obrabiarek skrawających 4 Mechanik pojazdów samochodowych 4 Mechanik motocyklowy 4 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 4 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 4 Mechanik precyzyjny 4 Optyk-mechanik 4 Zegarmistrz 4 Złotnik-jubiler 4 Koszykarz-plecionkarz 4 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 4 Drukarz 4 Introligator 4 Elektryk 4 Elektromechanik 4 Elektromechanik pojazdów samochodowych 4 Elektronik 4 Mechatronik 4 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 4 Przetwórca ryb 4 Wędliniarz 4 Cukiernik 4 Piekarz 4 Stolarz 4 Krawiec 4 Kuśnierz 4 Tapicer 4 Garbarz skór 4 Obuwnik 4 Kaletnik 4 Górnik eksploatacji podziemnej 4 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 4 Górnik eksploatacji otworowej 4 Wiertacz 4 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 4 Operator maszyn i urządzeń hutniczych 4 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 4 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 4 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 4 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 4 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 4 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 4 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 4 Kierowca mechanik 4 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 4 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 4 Pracownik pomocniczy krawca 4 Pracownik pomocniczy mechanika 4 Pracownik pomocniczy ślusarza 4 Pracownik pomocniczy stolarza 4 Asystent fryzjera
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-BHP-2.1-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-PDG-2.1-PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-JOZ-2.1-JOZ Język obcy ukierunkowany zawodowo
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-KPS-2.1-KPS Kompetencje personalne i społeczne
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-TECH-2.1-PKZ.RL.c Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii, technik agrobiznesu, jeździec, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-TECH-2.1-PKZ.RL.e Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-TECH-2.1-RL.05 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1