Podstawa programowa
6 Mechanik precyzyjny 5 Technik energetyk 5 Technik mechanik 5 Technik pojazdów samochodowych 5 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 5 Technik górnictwa odkrywkowego 5 Technik górnictwa otworowego 5 Technik górnictwa podziemnego 5 Technik hutnik 5 Technik odlewnik 5 Technik przeróbki kopalin stałych 5 Technik wiertnik 5 Technik transportu drogowego 5 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 5 Technik urządzeń dźwigowych 5 Technik budowy jednostek pływających 5 Technik mechanik okrętowy 5 Technik mechanik lotniczy 5 Technik optyk 5 Szkutnik 5 Lakiernik 5 Modelarz odlewniczy 5 Blacharz 5 Blacharz samochodowy 5 Monter kadłubów jednostek pływających 5 Kowal 5 Ślusarz 5 Operator obrabiarek skrawających 5 Mechanik pojazdów samochodowych 5 Mechanik motocyklowy 5 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 5 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 5 Optyk-mechanik 5 Zegarmistrz 5 Złotnik-jubiler 5 Elektromechanik pojazdów samochodowych 5 Górnik eksploatacji podziemnej 5 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 5 Górnik eksploatacji otworowej 5 Wiertacz 5 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 5 Operator maszyn i urządzeń hutniczych 5 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 5 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 5 Kierowca mechanik 5 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 4 Technik analityk 4 Technik geodeta 4 Technik geolog 4 Technik budownictwa 4 Technik budownictwa wodnego 4 Technik inżynierii środowiska i melioracji 4 Technik renowacji elementów architektury 4 Technik budowy dróg 4 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 4 Technik inżynierii sanitarnej 4 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 4 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 4 Technik elektryk 4 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 4 Technik elektronik 4 Technik mechatronik 4 Technik elektroniki i informatyki medycznej 4 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 4 Technik papiernictwa 4 Technik technologii chemicznej 4 Technik automatyk 4 Technik garbarz 4 Technik gazownictwa 4 Technik obuwnik 4 Technik pożarnictwa 4 Technik technologii drewna 4 Technik technologii szkła 4 Technik technologii wyrobów skórzanych 4 Technik transportu kolejowego 4 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 4 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 4 Technik włókiennik 4 Stroiciel fortepianów i pianin 4 Technik budowy fortepianów i pianin 4 Technik procesów drukowania 4 Technik procesów introligatorskich 4 Technik przemysłu mody 4 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 4 Technik ceramik 4 Technik architektury krajobrazu 4 Technik hodowca koni 4 Technik ogrodnik 4 Technik pszczelarz 4 Technik rolnik 4 Technik rybactwa śródlądowego 4 Technik leśnik 4 Technik przetwórstwa mleczarskiego 4 Technik technologii żywności 4 Technik nawigator morski 4 Technik rybołówstwa morskiego 4 Technik żeglugi śródlądowej 4 Technik awionik 4 Technik lotniskowych służb operacyjnych 4 Technik elektroradiolog 4 Technik sterylizacji medycznej 4 Technik farmaceutyczny 4 Protetyk słuchu 4 Technik dentystyczny 4 Technik ortopeda 4 Technik weterynarii 4 Asystentka stomatologiczna 4 Higienistka stomatologiczna 4 Technik masażysta 4 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 4 Technik ochrony środowiska 4 Opiekunka dziecięca 4 Ortoptystka 4 Terapeuta zajęciowy 4 Technik agrobiznesu 4 Technik ekonomista 4 Technik eksploatacji portów i terminali 4 Technik logistyk 4 Technik spedytor 4 Technik organizacji reklamy 4 Technik administracji 4 Asystent osoby niepełnosprawnej 4 Opiekun osoby starszej 4 Opiekun w domu pomocy społecznej 4 Opiekunka środowiskowa 4 Fotograf 4 Technik fotografii i multimediów 4 Florysta 4 Technik żywienia i usług gastronomicznych 4 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 4 Technik teleinformatyk 4 Technik informatyk 4 Technik tyfloinformatyk 4 Technik realizacji dźwięku 4 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 4 Technik telekomunikacji 4 Technik prac biurowych 4 Technik usług pocztowych i finansowych 4 Technik obsługi turystycznej 4 Technik hotelarstwa 4 Technik rachunkowości 4 Magazynier-logistyk 4 Technik archiwista 4 Kucharz 4 Kelner 4 Fryzjer 4 Technik usług fryzjerskich 4 Technik usług kosmetycznych 4 Technik turystyki wiejskiej 4 Jeździec 4 Sprzedawca 4 Technik handlowiec 4 Technik księgarstwa 4 Opiekun medyczny 4 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 4 Ogrodnik 4 Pszczelarz 4 Rolnik 4 Rybak śródlądowy 4 Monter konstrukcji budowlanych 4 Zdun 4 Murarz-tynkarz 4 Kamieniarz 4 Betoniarz-zbrojarz 4 Cieśla 4 Monter nawierzchni kolejowej 4 Monter budownictwa wodnego 4 Dekarz 4 Monter izolacji budowlanych 4 Monter izolacji przemysłowych 4 Monter systemów rurociągowych 4 Monter sieci i instalacji sanitarnych 4 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 4 Monter stolarki budowlanej 4 Kominiarz 4 Blacharz izolacji przemysłowych 4 Koszykarz-plecionkarz 4 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 4 Drukarz 4 Introligator 4 Elektryk 4 Elektromechanik 4 Elektronik 4 Mechatronik 4 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 4 Przetwórca ryb 4 Wędliniarz 4 Cukiernik 4 Piekarz 4 Stolarz 4 Krawiec 4 Kuśnierz 4 Tapicer 4 Garbarz skór 4 Obuwnik 4 Kaletnik 4 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 4 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 4 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 4 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 4 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 4 Operator maszyn leśnych 4 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 4 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 4 Pracownik pomocniczy krawca 4 Pracownik pomocniczy mechanika 4 Pracownik pomocniczy ślusarza 4 Pracownik pomocniczy stolarza 4 Asystent fryzjera
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-BHP-2.1-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-PDG-2.1-PDG Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-JOZ-2.1-JOZ Język obcy ukierunkowany zawodowo
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-KPS-2.1-KPS Kompetencje personalne i społeczne
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-TECH-2.1-PKZ.MG.a Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów jednostek pływających, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budowy jednostek pływających, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, wiertacz, technik górnictwa podziemnego, górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa otworowego, górnik eksploatacji otworowej, technik górnictwa odkrywkowego, górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń hutniczych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler, mechanik motocyklowy, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik urządzeń dźwigowych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, kierowca mechanik, mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, szkutnik
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZI-2.1-MG.15 Montaż i naprawa maszyn i urządzeń precyzyjnych
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1