Podstawa programowa
13 Technik pojazdów samochodowych 13 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 13 Technik technologii żywności 12 Technik mechanik 11 Technik mechatronik 11 Technik hutnik 11 Technik odlewnik 11 Technik hodowca koni 10 Technik budowy dróg 10 Technik energetyk 10 Technik technologii wyrobów skórzanych 10 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 10 Technik urządzeń dźwigowych 10 Technik ogrodnik 10 Technik pszczelarz 10 Technik rolnik 10 Technik leśnik 10 Technik agrobiznesu 10 Technik teleinformatyk 10 Technik telekomunikacji 10 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 9 Technik budownictwa 9 Technik inżynierii środowiska i melioracji 9 Technik renowacji elementów architektury 9 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 9 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 9 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 9 Technik elektryk 9 Technik elektronik 9 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 9 Technik technologii chemicznej 9 Technik górnictwa odkrywkowego 9 Technik górnictwa otworowego 9 Technik górnictwa podziemnego 9 Technik przeróbki kopalin stałych 9 Technik wiertnik 9 Technik automatyk 9 Technik obuwnik 9 Technik technologii drewna 9 Technik technologii szkła 9 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 9 Technik włókiennik 9 Technik przemysłu mody 9 Technik budowy jednostek pływających 9 Technik ceramik 9 Technik architektury krajobrazu 9 Technik rybactwa śródlądowego 9 Technik przetwórstwa mleczarskiego 9 Technik weterynarii 9 Technik optyk 9 Technik logistyk 9 Technik fotografii i multimediów 9 Technik żywienia i usług gastronomicznych 9 Technik usług fryzjerskich 9 Technik handlowiec 9 Technik księgarstwa 9 Mechanik pojazdów samochodowych 9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 8 Technik analityk 8 Technik geodeta 8 Technik budownictwa wodnego 8 Technik inżynierii sanitarnej 8 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 8 Technik papiernictwa 8 Technik garbarz 8 Technik gazownictwa 8 Technik transportu kolejowego 8 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8 Technik budowy fortepianów i pianin 8 Technik procesów drukowania 8 Technik procesów introligatorskich 8 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 8 Technik mechanik okrętowy 8 Technik żeglugi śródlądowej 8 Technik awionik 8 Technik mechanik lotniczy 8 Technik lotniskowych służb operacyjnych 8 Technik ochrony środowiska 8 Technik ekonomista 8 Technik eksploatacji portów i terminali 8 Technik organizacji reklamy 8 Technik informatyk 8 Technik realizacji dźwięku 8 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 8 Technik obsługi turystycznej 8 Technik hotelarstwa 8 Kelner 8 Technik turystyki wiejskiej 8 Operator obrabiarek skrawających 8 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 8 Operator maszyn i urządzeń hutniczych 7 Technik geolog 7 Technik elektroniki i informatyki medycznej 7 Technik transportu drogowego 7 Stroiciel fortepianów i pianin 7 Technik nawigator morski 7 Technik rybołówstwa morskiego 7 Technik ortopeda 7 Technik masażysta 7 Technik spedytor 7 Technik tyfloinformatyk 7 Technik prac biurowych 7 Technik rachunkowości 7 Jeździec 7 Ogrodnik 7 Pszczelarz 7 Rolnik 7 Rybak śródlądowy 7 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 7 Optyk-mechanik 7 Mechatronik 7 Górnik eksploatacji podziemnej 7 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 7 Górnik eksploatacji otworowej 7 Wiertacz 7 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 6 Technik elektroradiolog 6 Technik sterylizacji medycznej 6 Technik farmaceutyczny 6 Protetyk słuchu 6 Technik dentystyczny 6 Asystentka stomatologiczna 6 Higienistka stomatologiczna 6 Opiekunka dziecięca 6 Ortoptystka 6 Terapeuta zajęciowy 6 Technik administracji 6 Fotograf 6 Technik usług pocztowych i finansowych 6 Magazynier-logistyk 6 Kucharz 6 Fryzjer 6 Sprzedawca 6 Opiekun medyczny 6 Cieśla 6 Monter budownictwa wodnego 6 Monter sieci i instalacji sanitarnych 6 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 6 Monter kadłubów jednostek pływających 6 Ślusarz 6 Mechanik motocyklowy 6 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 6 Drukarz 6 Introligator 6 Elektryk 6 Elektronik 6 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 6 Przetwórca ryb 6 Wędliniarz 6 Cukiernik 6 Piekarz 6 Stolarz 6 Krawiec 6 Kuśnierz 6 Garbarz skór 6 Obuwnik 6 Kaletnik 6 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 6 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 6 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 6 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 6 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 6 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 6 Kierowca mechanik 6 Operator maszyn leśnych 6 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 5 Technik pożarnictwa 5 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 5 Asystent osoby niepełnosprawnej 5 Opiekun osoby starszej 5 Opiekun w domu pomocy społecznej 5 Opiekunka środowiskowa 5 Florysta 5 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 5 Technik archiwista 5 Technik usług kosmetycznych 5 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 5 Monter konstrukcji budowlanych 5 Zdun 5 Murarz-tynkarz 5 Kamieniarz 5 Betoniarz-zbrojarz 5 Szkutnik 5 Monter nawierzchni kolejowej 5 Dekarz 5 Monter izolacji budowlanych 5 Monter systemów rurociągowych 5 Monter stolarki budowlanej 5 Lakiernik 5 Kominiarz 5 Modelarz odlewniczy 5 Blacharz 5 Blacharz samochodowy 5 Kowal 5 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 5 Mechanik precyzyjny 5 Zegarmistrz 5 Złotnik-jubiler 5 Koszykarz-plecionkarz 5 Elektromechanik 5 Tapicer 4 Monter izolacji przemysłowych 4 Blacharz izolacji przemysłowych 4 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 4 Pracownik pomocniczy krawca 4 Pracownik pomocniczy mechanika 4 Pracownik pomocniczy ślusarza 4 Pracownik pomocniczy stolarza 4 Asystent fryzjera
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-BHP-2.1-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-LO-WDZR-2.2-ZPOD-I Rodzina. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPOD] Zakres podstawowy, Wersje: 2.2
E3-LO-HIST-2.2-ZROZ-I Historia jako nauka. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-LO-JOB-2.2-PPIII1R-I Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIII1R] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (III etap, kontynuacja, zakres rozszerzony) - III.1.R, Wersje: 2.2
E3-LO-INF-2.2-ZPODROZ-I Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPODROZ] Zakres podstawowy i rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-LO-FIZ-2.2-ZROZ-I Wymagania przekrojowe. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-LO-FIZ-2.2-ZPOD-I Wymagania przekrojowe. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPOD] Zakres podstawowy, Wersje: 2.2
E3-LO-CHEM-2.2-ZROZ-I Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-LO-GEO-2.2-ZPODROZ-I Źródła informacji geograficznej, technologie geoinformacyjne oraz metody prezentacji danych przestrzennych: obserwacje, pomiary, mapy, fotografie, zdjęcia satelitarne, dane liczbowe oraz graficzna i kartograficzna ich prezentacja. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPODROZ] Zakres podstawowy i rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-LO-JMNIEJ-2.2-ZPODROZ-I Świadomość własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPODROZ] Zakres podstawowy i rozszerzony, Wersje: 2.2