USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV0-I Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV0] Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV0-II Uczeń rozumie ze słuchu bardzo proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, rozmowy) artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV0] Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV0-III Uczeń rozumie krótkie, proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, proste teksty narracyjne):
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV0] Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV0-IV Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV0] Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV0-V Uczeń tworzy bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań (np. wiadomość, e-mail, krótki opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, ankieta, pocztówka, prosty list prywatny):
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV0] Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV0-VI Uczeń reaguje ustnie w prosty i zrozumiały sposób, w typowych sytuacjach:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV0] Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV0-VII Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość) w typowych sytuacjach:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV0] Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV0-VIII Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV0] Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV0-IX Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym).
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV0] Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-JOB-2.0-PIV0-X Uczeń współdziała w grupie np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Zakres: [PIV0] Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących, Wersje: 2.0.1, 2.0