USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-I Uczeń posługuje się dość bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-II Uczeń rozumie wypowiedzi ustne o umiarkowanym stopniu złożoności, w tym wypowiedzi dotyczące wykonywania czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje, relacje, wywiady, dyskusje, prelekcje), wypowiadane w naturalnym tempie, w standardowej odmianie języka:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-III Uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o umiarkowanym stopniu złożoności, w tym wypowiedzi dotyczące wykonywania czynności zawodowych (np. listy, e-mail, SMS, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje, komiksy, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-IV Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne, w miarę płynne wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-V Uczeń tworzy proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, list prywatny, życiorys, CV, list motywacyjny, wpis na blogu):
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-VI Uczeń reaguje ustnie w typowych, również w miarę złożonych sytuacjach, w tym związanych z komunikowaniem się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-VII Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, list prywatny, formularz, e-mail, komentarz, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach, w tym związanych z komunikowaniem się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-VIII Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie, w tym tekst związany z wykonywaniem czynności zawodowych:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-IX Uczeń posiada:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS21-X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS21] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1, Wersje: 2.2