USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS22-I Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS22] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS22-II Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS22] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS22-III Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych (np. listy, e-mail, SMS, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS22] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS22-IV Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne, w tym wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS22] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS22-V Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w tym wypowiedzi umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, kartkę pocztową, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS22] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS22-VI Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach, w tym związanych z komunikowaniem się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS22] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS22-VII Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach, w tym związanych z komunikowaniem się w środowisku pracy:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS22] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS22-VIII Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie, w tym prosty tekst związany z wykonywaniem typowych czynności zawodowych: 31
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS22] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS22-IX Uczeń posiada:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS22] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JOB-2.2-PPIIIBS22-X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Zakres: [PPIIIBS22] Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2, Wersje: 2.2