USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-LO-JOB-2.2-PPIIIDJ-I Uczeń posługuje się bardzo bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), wykazując się wysokim poziomem ich poprawności, co umożliwia realizację pozostałych wymagań ogólnych w szerokim zakresie tematów, w tym z dziedziny nauk społecznych, ekonomii, polityki oraz – w przypadku przedmiotów nauczanych dwujęzycznie – również w zakresie tych przedmiotów.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIIIDJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ, Wersje: 2.2
E3-LO-JOB-2.2-PPIIIDJ-II Uczeń rozumie różnorodne wypowiedzi ustne o wysokim stopniu złożoności wypowiadane również w szybkim tempie, w tym w zakresie tematycznym związanym z przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIIIDJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ, Wersje: 2.2
E3-LO-JOB-2.2-PPIIIDJ-III Uczeń rozumie różnorodne wypowiedzi pisemne o wysokim stopniu złożoności, w tym w zakresie tematycznym związanym z przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIIIDJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ, Wersje: 2.2
E3-LO-JOB-2.2-PPIIIDJ-IV Uczeń tworzy złożone, wieloaspektowe, spójne i logiczne, płynne wypowiedzi ustne, w tym w zakresie tematycznym związanym z przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIIIDJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ, Wersje: 2.2
E3-LO-JOB-2.2-PPIIIDJ-V Uczeń tworzy złożone, wieloaspektowe, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. e-mail, list prywatny, list formalny – w tym list motywacyjny, życiorys, CV, wpis na blogu, opowiadanie, recenzję, artykuł, rozprawkę), również w zakresie tematycznym związanym z przedmiotami nauczanymi dwujęzycznie:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIIIDJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ, Wersje: 2.2
E3-LO-JOB-2.2-PPIIIDJ-VI Uczeń reaguje ustnie w różnorodnych, również złożonych i nietypowych sytuacjach:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIIIDJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ, Wersje: 2.2
E3-LO-JOB-2.2-PPIIIDJ-VII Uczeń reaguje w formie złożonego tekstu pisanego w różnorodnych sytuacjach:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIIIDJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ, Wersje: 2.2
E3-LO-JOB-2.2-PPIIIDJ-VIII Uczeń przetwarza ustnie lub pisemnie teksty z różnych dziedzin życia i nauki, o różnym stopniu złożoności:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIIIDJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ, Wersje: 2.2
E3-LO-JOB-2.2-PPIIIDJ-IX Uczeń posiada:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIIIDJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ, Wersje: 2.2
E3-LO-JOB-2.2-PPIIIDJ-X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIIIDJ] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ, Wersje: 2.2