Podstawa programowa
13 Technik pojazdów samochodowych 13 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 13 Technik technologii żywności 12 Technik mechanik 11 Technik mechatronik 11 Technik hutnik 11 Technik odlewnik 11 Technik hodowca koni 10 Technik budowy dróg 10 Technik energetyk 10 Technik technologii wyrobów skórzanych 10 Technik transportu drogowego 10 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 10 Technik urządzeń dźwigowych 10 Technik ogrodnik 10 Technik pszczelarz 10 Technik rolnik 10 Technik leśnik 10 Technik agrobiznesu 10 Technik teleinformatyk 10 Technik telekomunikacji 10 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 9 Technik budownictwa 9 Technik inżynierii środowiska i melioracji 9 Technik renowacji elementów architektury 9 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 9 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 9 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 9 Technik elektryk 9 Technik elektronik 9 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 9 Technik technologii chemicznej 9 Technik górnictwa odkrywkowego 9 Technik górnictwa otworowego 9 Technik górnictwa podziemnego 9 Technik przeróbki kopalin stałych 9 Technik wiertnik 9 Technik automatyk 9 Technik obuwnik 9 Technik pożarnictwa 9 Technik technologii drewna 9 Technik technologii szkła 9 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 9 Technik włókiennik 9 Technik przemysłu mody 9 Technik budowy jednostek pływających 9 Technik ceramik 9 Technik architektury krajobrazu 9 Technik rybactwa śródlądowego 9 Technik przetwórstwa mleczarskiego 9 Technik weterynarii 9 Technik optyk 9 Technik logistyk 9 Technik fotografii i multimediów 9 Technik żywienia i usług gastronomicznych 9 Technik usług fryzjerskich 9 Technik handlowiec 9 Technik księgarstwa 9 Mechanik pojazdów samochodowych 9 Elektromechanik pojazdów samochodowych 8 Technik analityk 8 Technik geodeta 8 Technik budownictwa wodnego 8 Technik inżynierii sanitarnej 8 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 8 Technik elektroniki i informatyki medycznej 8 Technik papiernictwa 8 Technik garbarz 8 Technik gazownictwa 8 Technik transportu kolejowego 8 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 8 Technik budowy fortepianów i pianin 8 Technik procesów drukowania 8 Technik procesów introligatorskich 8 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 8 Technik mechanik okrętowy 8 Technik żeglugi śródlądowej 8 Technik awionik 8 Technik mechanik lotniczy 8 Technik lotniskowych służb operacyjnych 8 Technik ochrony środowiska 8 Technik ekonomista 8 Technik eksploatacji portów i terminali 8 Technik organizacji reklamy 8 Technik informatyk 8 Technik realizacji dźwięku 8 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 8 Technik usług pocztowych i finansowych 8 Technik obsługi turystycznej 8 Technik hotelarstwa 8 Technik rachunkowości 8 Technik archiwista 8 Kelner 8 Technik usług kosmetycznych 8 Technik turystyki wiejskiej 8 Operator obrabiarek skrawających 8 Mechanik motocyklowy 8 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 8 Operator maszyn i urządzeń hutniczych 8 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 8 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 7 Technik geolog 7 Stroiciel fortepianów i pianin 7 Technik nawigator morski 7 Technik rybołówstwa morskiego 7 Technik elektroradiolog 7 Technik sterylizacji medycznej 7 Technik farmaceutyczny 7 Protetyk słuchu 7 Technik dentystyczny 7 Technik ortopeda 7 Asystentka stomatologiczna 7 Higienistka stomatologiczna 7 Technik masażysta 7 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 7 Opiekunka dziecięca 7 Ortoptystka 7 Terapeuta zajęciowy 7 Technik spedytor 7 Technik administracji 7 Asystent osoby niepełnosprawnej 7 Opiekun osoby starszej 7 Opiekun w domu pomocy społecznej 7 Opiekunka środowiskowa 7 Florysta 7 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 7 Technik tyfloinformatyk 7 Technik prac biurowych 7 Jeździec 7 Opiekun medyczny 7 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 7 Ogrodnik 7 Pszczelarz 7 Rolnik 7 Rybak śródlądowy 7 Zdun 7 Cieśla 7 Szkutnik 7 Monter systemów rurociągowych 7 Kominiarz 7 Monter kadłubów jednostek pływających 7 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 7 Optyk-mechanik 7 Zegarmistrz 7 Mechatronik 7 Górnik eksploatacji podziemnej 7 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 7 Górnik eksploatacji otworowej 7 Wiertacz 7 Kierowca mechanik 7 Operator maszyn leśnych 6 Fotograf 6 Magazynier-logistyk 6 Kucharz 6 Fryzjer 6 Sprzedawca 6 Monter konstrukcji budowlanych 6 Murarz-tynkarz 6 Kamieniarz 6 Betoniarz-zbrojarz 6 Monter nawierzchni kolejowej 6 Monter budownictwa wodnego 6 Dekarz 6 Monter izolacji budowlanych 6 Monter izolacji przemysłowych 6 Monter sieci i instalacji sanitarnych 6 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 6 Monter stolarki budowlanej 6 Lakiernik 6 Modelarz odlewniczy 6 Blacharz 6 Blacharz izolacji przemysłowych 6 Blacharz samochodowy 6 Kowal 6 Ślusarz 6 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 6 Mechanik precyzyjny 6 Złotnik-jubiler 6 Koszykarz-plecionkarz 6 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 6 Drukarz 6 Introligator 6 Elektryk 6 Elektromechanik 6 Elektronik 6 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 6 Przetwórca ryb 6 Wędliniarz 6 Cukiernik 6 Piekarz 6 Stolarz 6 Krawiec 6 Kuśnierz 6 Tapicer 6 Garbarz skór 6 Obuwnik 6 Kaletnik 6 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 6 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 6 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 6 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 6 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 6 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 6 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 6 Pracownik pomocniczy krawca 6 Pracownik pomocniczy mechanika 6 Pracownik pomocniczy ślusarza 6 Pracownik pomocniczy stolarza 6 Asystent fryzjera
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-BHP-2.1-BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [TECH] Technikum, [POLIC] Szkoła policealna, [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.1.1, 2.1
E3-BRANZII-WF-2.2-I Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Wersje: 2.2
E3-LO-WDZR-2.2-ZPOD-I Rodzina. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZPOD] Zakres podstawowy, Wersje: 2.2
E3-LO-HIST-2.2-ZROZ-I Historia jako nauka. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [ZROZ] Zakres rozszerzony, Wersje: 2.2
E3-POLIC-PODPRZE-2.0-I Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Słuchacz:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-JKASZ-2.0-I Poznawanie kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz rozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-WF-2.0-I Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-BRANZI-HIST-2.0-I Europa i świat po I wojnie światowej. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0.1, 2.0
E3-LO-JOB-2.2-PPIII1R-I Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych – w tym związków frazeologicznych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Zakres: [PPIII1R] Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (III etap, kontynuacja, zakres rozszerzony) - III.1.R, Wersje: 2.2
E3-BRANZII-JPOL-2.2-I Kształcenie literackie i kulturowe.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZII] Branżowa szkoła II stopnia, Wersje: 2.2