USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
Odnośnik Nazwa
E3-BRANZI-JKASZ-2.0-I Poznawanie kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz rozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E2-PODST-JKASZ-2.0-I Osiągnięcia w zakresie znajomości środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących obszarów tematycznych:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0
E1-POCZ-JKASZ-2.0-1 Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego, najbliższego otoczenia i przeżywanej codzienności, umożliwiającym realizację wymagań ogólnych w zakresie następujących obszarów tematycznych:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0
E2-PODST-JKASZ-2.0-II Osiągnięcia w zakresie rozumienia wypowiedzi ustnych. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. polecenia, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w języku kaszubskim:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-JKASZ-2.0-II Odbiór wypowiedzi w języku kaszubskim i wykorzystywanie informacji w nich zawartych; rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych o różnorodnej tematyce, formie i długości w różnych warunkach odbioru. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E1-POCZ-JKASZ-2.0-2 Osiągnięcia w zakresie rozumienia wypowiedzi ustnych. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0
E1-POCZ-JKASZ-2.0-3 Osiągnięcia w zakresie rozumienia wypowiedzi pisemnych. Uczeń:
Poziom: [E1] Etap 1, Szkoła: [POCZ] Szkoła podstawowa, kl.1-3, Wersje: 2.0
E2-PODST-JKASZ-2.0-III Osiągnięcia w zakresie rozumienia wypowiedzi pisemnych. Uczeń rozumie niezbyt złożone wypowiedzi pisemne (np. teksty literackie, artykuły, teksty narracyjne, wywiady, recenzje, listy, kartki pocztowe, e-maile, wpisy na forach i blogach, SMS-y, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe):
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-JKASZ-2.0-III Samodzielne tworzenie wypowiedzi ustnych w języku kaszubskim oraz wypowiedzi pisemnych w języku kaszubskim i polskim na typowe tematy; posługiwanie się rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych). Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0
E3-BRANZI-JKASZ-2.0-IV Przetwarzanie tekstu ustnie lub pisemnie; zmiana formy przekazu ustnego i pisemnego. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Wersje: 2.0