USPP Usługa Słownika Podstawy Programowej
1 Technik analityk 1 Technik geodeta 1 Technik geolog 1 Technik budownictwa 1 Technik budownictwa wodnego 1 Technik inżynierii środowiska i melioracji 1 Technik renowacji elementów architektury 1 Technik budowy dróg 1 Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 1 Technik inżynierii sanitarnej 1 Technik robót wykończeniowych w budownictwie 1 Technik elektroenergetyk transportu szynowego 1 Technik elektryk 1 Technik energetyk 1 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym 1 Technik elektronik 1 Technik mechatronik 1 Technik elektroniki i informatyki medycznej 1 Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej 1 Technik mechanik 1 Technik pojazdów samochodowych 1 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki 1 Technik papiernictwa 1 Technik technologii chemicznej 1 Technik górnictwa odkrywkowego 1 Technik górnictwa otworowego 1 Technik górnictwa podziemnego 1 Technik hutnik 1 Technik odlewnik 1 Technik przeróbki kopalin stałych 1 Technik wiertnik 1 Technik automatyk 1 Technik garbarz 1 Technik gazownictwa 1 Technik obuwnik 1 Technik pożarnictwa 1 Technik technologii drewna 1 Technik technologii szkła 1 Technik technologii wyrobów skórzanych 1 Technik transportu drogowego 1 Technik transportu kolejowego 1 Technik chłodnictwa i klimatyzacji 1 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 1 Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych 1 Technik włókiennik 1 Stroiciel fortepianów i pianin 1 Technik budowy fortepianów i pianin 1 Technik procesów drukowania 1 Technik procesów introligatorskich 1 Technik urządzeń dźwigowych 1 Technik przemysłu mody 1 Technik budowy jednostek pływających 1 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 1 Technik ceramik 1 Technik architektury krajobrazu 1 Technik hodowca koni 1 Technik ogrodnik 1 Technik pszczelarz 1 Technik rolnik 1 Technik rybactwa śródlądowego 1 Technik leśnik 1 Technik przetwórstwa mleczarskiego 1 Technik technologii żywności 1 Technik mechanik okrętowy 1 Technik nawigator morski 1 Technik rybołówstwa morskiego 1 Technik żeglugi śródlądowej 1 Technik awionik 1 Technik mechanik lotniczy 1 Technik lotniskowych służb operacyjnych 1 Technik elektroradiolog 1 Technik sterylizacji medycznej 1 Technik farmaceutyczny 1 Protetyk słuchu 1 Technik dentystyczny 1 Technik ortopeda 1 Technik weterynarii 1 Asystentka stomatologiczna 1 Higienistka stomatologiczna 1 Technik optyk 1 Technik masażysta 1 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1 Technik ochrony środowiska 1 Opiekunka dziecięca 1 Ortoptystka 1 Terapeuta zajęciowy 1 Technik agrobiznesu 1 Technik ekonomista 1 Technik eksploatacji portów i terminali 1 Technik logistyk 1 Technik spedytor 1 Technik organizacji reklamy 1 Technik administracji 1 Asystent osoby niepełnosprawnej 1 Opiekun osoby starszej 1 Opiekun w domu pomocy społecznej 1 Opiekunka środowiskowa 1 Fotograf 1 Technik fotografii i multimediów 1 Florysta 1 Technik żywienia i usług gastronomicznych 1 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 1 Technik teleinformatyk 1 Technik informatyk 1 Technik tyfloinformatyk 1 Technik realizacji dźwięku 1 Technik realizacji nagrań i nagłośnień 1 Technik telekomunikacji 1 Technik prac biurowych 1 Technik usług pocztowych i finansowych 1 Technik obsługi turystycznej 1 Technik hotelarstwa 1 Technik rachunkowości 1 Magazynier-logistyk 1 Technik archiwista 1 Kucharz 1 Kelner 1 Fryzjer 1 Technik usług fryzjerskich 1 Technik usług kosmetycznych 1 Technik turystyki wiejskiej 1 Jeździec 1 Sprzedawca 1 Technik handlowiec 1 Technik księgarstwa 1 Opiekun medyczny 1 Technik ochrony fizycznej osób i mienia 1 Ogrodnik 1 Pszczelarz 1 Rolnik 1 Rybak śródlądowy 1 Monter konstrukcji budowlanych 1 Zdun 1 Murarz-tynkarz 1 Kamieniarz 1 Betoniarz-zbrojarz 1 Cieśla 1 Szkutnik 1 Monter nawierzchni kolejowej 1 Monter budownictwa wodnego 1 Dekarz 1 Monter izolacji budowlanych 1 Monter izolacji przemysłowych 1 Monter systemów rurociągowych 1 Monter sieci i instalacji sanitarnych 1 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1 Monter stolarki budowlanej 1 Lakiernik 1 Kominiarz 1 Modelarz odlewniczy 1 Blacharz 1 Blacharz izolacji przemysłowych 1 Blacharz samochodowy 1 Monter kadłubów jednostek pływających 1 Kowal 1 Ślusarz 1 Operator obrabiarek skrawających 1 Mechanik pojazdów samochodowych 1 Mechanik motocyklowy 1 Mechanik-monter maszyn i urządzeń 1 Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 1 Mechanik precyzyjny 1 Optyk-mechanik 1 Zegarmistrz 1 Złotnik-jubiler 1 Koszykarz-plecionkarz 1 Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 1 Drukarz 1 Introligator 1 Elektryk 1 Elektromechanik 1 Elektromechanik pojazdów samochodowych 1 Elektronik 1 Mechatronik 1 Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 1 Przetwórca ryb 1 Wędliniarz 1 Cukiernik 1 Piekarz 1 Stolarz 1 Krawiec 1 Kuśnierz 1 Tapicer 1 Garbarz skór 1 Obuwnik 1 Kaletnik 1 Górnik eksploatacji podziemnej 1 Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 1 Górnik eksploatacji otworowej 1 Wiertacz 1 Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 1 Operator maszyn i urządzeń hutniczych 1 Operator urządzeń przemysłu chemicznego 1 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 1 Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 1 Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 1 Mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej 1 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 1 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 1 Kierowca mechanik 1 Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 Operator maszyn leśnych 1 Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 1 Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1 Pracownik pomocniczy krawca 1 Pracownik pomocniczy mechanika 1 Pracownik pomocniczy ślusarza 1 Pracownik pomocniczy stolarza 1 Asystent fryzjera
49 Zakres podstawowy 41 Zakres rozszerzony 32 Branżowa szkoła II stopnia, absolwenci dotychczasowego gimnazjum 27 Zakres podstawowy i rozszerzony 5 Język obcy nowożytny - poziom IV.0 - dla początkujących 5 Język obcy nowożytny - poziom IV.1 - dla kontynuujących naukę 5 Język obcy nowożytny - PP wersja II.1 5 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi - PP wersja II.2 (II etap, klasy VII i VIII)) 5 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (III etap, kontynuacja, zakres podstawowy) - III.1.P 5 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (III etap, kontynuacja, zakres rozszerzony) - III.1.R 5 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (III etap, kontynuacja) - III.2 5 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (III etap, od podstaw) - III.2.0 5 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS1.0 5 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS1.1 5 Język obcy nowożytny (III etap, nauczany od podstaw w BRANZI) - III.BS1.2 5 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego od podstaw w BS1) - III.BS2.0 5 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako pierwszy w SP) - III.BS2.1 5 Język obcy nowożytny (III etap, kontynuacja języka nauczanego jako drugi w SP) - III.BS2.2 5 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy albo drugi (III etap, oddziały dwujęzyczne) - III.DJ 1 Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap, oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII) 1 Język obcy nowożytny nauczany jako drugi (II etap , oddziały dwujęzyczne, klasy VII i VIII)
Odnośnik Nazwa
CEL-E3-BRANZI-WOS-2.0-I Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń:
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Przedmiot: [WOS] Wiedza o społeczeństwie
CEL-E2-PODST-CHEM-2.0-I Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Przedmiot: [CHEM] Chemia
CEL-E2-PODST-PLAST-2.0-I Opanowanie zagadnień z zakresu języka i funkcji plastyki; podejmowanie działań twórczych, w których wykorzystane są wiadomości dotyczące formy i struktury dzieła.
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Przedmiot: [PLAST] Plastyka
CEL-E2-PODST-WOS-2.0-I Wiedza i rozumienie. Uczeń:
Poziom: [E2] Etap 2, Szkoła: [PODST] Szkoła podstawowa, kl.4-8, Przedmiot: [WOS] Wiedza o społeczeństwie
CEL-E3-BRANZI-MAT-2.0-I Wykorzystanie informacji. Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Przedmiot: [MAT] Matematyka
CEL-E3-BRANZI-JMNIEJ-2.0-I Zrozumienie własnego dziedzictwa narodowego lub etnicznego.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Przedmiot: [JMNIEJ] Język mniejszości narodowej lub etnicznej
CEL-E0-PRZEDSZ-2.0-1 Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
Poziom: [E0] Etap 0, Szkoła: [PRZEDSZ] Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
CEL-E3-BRANZI-JKASZ-2.0-I Znajomość kultury materialnej i duchowej Kaszub: historii, geografii, przyrody oraz zrozumienie specyfiki dziedzictwa kulturowego regionu.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [BRANZI] Branżowa szkoła I stopnia, Przedmiot: [JKASZ] Język regionalny - język kaszubski
CEL-E3-POLIC-PODPRZE-2.0-I Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [POLIC] Szkoła policealna, Przedmiot: [PODPRZE] Podstawy przedsiębiorczości
CEL-E3-LO-GEO-2.2-ZPODROZ-I Wiedza geograficzna.
Poziom: [E3] Etap 3, Szkoła: [LO] Liceum ogólnokształcące, [TECH] Technikum, Przedmiot: [GEO] Geografia , Zakres: [ZPODROZ] Zakres podstawowy i rozszerzony